I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady, warunki i zakres korzystania z aplikacji mobilnej Gramy w to przeznaczonej na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym iOS i Android (dalej: „Aplikacja”) i stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną wydanym przez Rzeczpospolitą Polską.
 2. Właścicielem i operatorem Aplikacji, a także usługodawcą świadczonych za jej pośrednictwem usług, jest spółka BeClose sp. z o.o. (dalej: „Operator”).
 3. Użytkownikiem Aplikacji w rozumieniu Regulaminu jest osoba fizyczna, która po pobraniu i zainstalowaniu Aplikacji na własnym urządzeniu mobilnym korzysta z oferowanych przez nią funkcjonalności (dalej: „Użytkownik”).
 4. Aplikacja możliwa jest do pobrania ze sklepu internetowego App Store i Google Play.
 5. Z chwilą pobrania i zainstalowania Aplikacji na urządzeniu mobilnym (dalej: „Urządzenie”) Użytkownika następuje zawarcie przez niego z Operatorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach korzystania z Aplikacji, a także akceptacja Regulaminu.
 6. Główną funkcją Aplikacji jest komunikacja między użytkownikami umawianie spotkań w wybranych lokalach oferujących możliwość zagrania w gry planszowe. Warunkiem poprawnego funkcjonowania Aplikacji jest ścisłe postępowanie zgodnie z instrukcją dotyczącą korzystania z Aplikacji.
 7. Pobranie Aplikacji ze sklepów wskazanych w Regulaminie, jak również korzystanie z oferowanych za jej pośrednictwem podstawowych usług jest nieodpłatne.
 8. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji pokrywa jej Użytkownik we własnym zakresie, na podstawie umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innymi dostawcami usług internetowych. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za jakąkolwiek odpłatność z tytułu wykorzystania transmisji danych, niezbędnego do korzystania z Aplikacji. Operator zaleca Użytkownikowi Aplikacji korzystanie z aplikacji lub funkcji systemu operacyjnego polegających na pomiarze ilości przesyłanych danych. 

II. WYMAGANIA TECHNICZNE I ZASADY DOSTĘPU DO APLIKACJI 

 1. Aplikacja dostępna jest dla wszystkich osób korzystających z Urządzeń, które to urządzenia spełniają wskazane poniżej wymagania techniczne, i na które ww. osoby pobiorą Aplikację z odpowiedniego sklepu z aplikacjami i prawidłowo ją uruchomią.
 2. Do uruchomienia i prawidłowego działania Aplikacji niezbędne jest aktywowanie następujących aktywnych połączeń Urządzenia: internetowego, bluetooth lub Wi-Fi.
 3. Aby korzystać z funkcjonalności Aplikacji, Użytkownik powinien dokonać uprzedniej rejestracji za jej pośrednictwem.

III. PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE 

 1. Aplikacja oraz wszelkie zawarte w niej materiały i informacje, a w szczególności teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w ramach Aplikacji treści, logotypy, elementy graficzne, znaki towarowe stanowią przedmiot praw wyłącznych BeClose sp. z o.o.
 2. Z chwilą pobrania Aplikacji Operator udziela Użytkownikowi licencji niewyłącznej na korzystanie z Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem, na zasadach określonych w odrębnej umowie licencyjnej po zaakceptowaniu jej warunków przez Użytkownika. Operator zapewnia nieodpłatny dostęp do treści umowy licencyjnej, o której mowa w zdaniu poprzednim, za pośrednictwem Aplikacji poprzez odesłanie do zewnętrznej strony internetowej.
 3. Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać, w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać pobranej Aplikacji, w całości lub we fragmentach. W szczególności przesyłać lub udostępniać jej w systemach i sieciach komputerowych. 

IV. ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI

 1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem i regulaminami sklepów, z których Aplikacja została pobrana, a także z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji mobilnych.
 2. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
  a) korzystania z Aplikacji i Urządzenia w sposób niezakłócający jej funkcjonowania;
  b) korzystania z Aplikacji i Urządzenia w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz Operatora, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich i wszelkich innych przysługujących im praw;
  c) korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku.
 3. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Operatora o każdym przypadku naruszenia jego praw w związku z korzystaniem z Aplikacji.
 4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane w związku z korzystaniem z Aplikacji

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA

 1. Operator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji, zapewniając poprawność jej działania.
 2. Operator nie gwarantuje w żadnym wypadku poprawności działania Aplikacji lub braku konfliktu z innymi aplikacjami zainstalowanymi w urządzeniu Użytkownika.
 3. Użytkownik korzysta z Aplikacji dobrowolnie, na własną odpowiedzialność i powinien zapewnić możliwość poprawnego funkcjonowania Aplikacji w zakresie, w jakim jest to zależne od Użytkownika.
 4. Za działania usług, aplikacji i serwisów internetowych innych niż Aplikacja odpowiedzialność ponoszą ich dostawcy.
 5. Wyłączona jest odpowiedzialność Operatora za jakiekolwiek szkody związane z użytkowaniem Aplikacji obejmująca zarówno uszczerbek w majątku lub utracone zyski – wszystko w najszerszym możliwym zakresie w dozwolonym porządku prawnym. 

VI. ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z APLIKACJI 

 1. Użytkownik może w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Aplikacji, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych w Regulaminie, Polityce Prywatności lub aktualizacji Aplikacji. Zaprzestanie korzystania z Aplikacji wymaga jej usunięcia z Urządzenia.
 2. W przypadku stwierdzenia, że użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Operatora a w szczególności ich dobre imię, Operator może podjąć wszelkie prawne dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez użytkownika z Aplikacji i świadczonych za jej pośrednictwem usług

VII. POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika Aplikacji jest BeClose Sp. z o.o.
 2. Operator zapewnia Użytkownikowi realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.
 3. Akceptacja Regulaminu jest jednocześnie zgodą na przetwarzanie danych niezbędnych w celu wywiązania się z umowy przez Administratora, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 4. Operator nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów serwisów, do których przekierowują odsyłacze, które mogą znajdować się w Aplikacji oraz za polityki dostawców Aplikacji, w szczególności firmy Google i Apple. 

VIII. REKLAMACJE 

 1. Wszelkie reklamacje związane z korzystaniem z Aplikacji oraz ze świadczeniem za jej pośrednictwem usług, a także pytania dotyczące korzystania z Aplikacji należy kierować do Operatora na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail Użytkownika, nazwę i model Urządzenia, aktualną wersję systemu teleinformatycznego zainstalowanego na Urządzeniu, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 3. W terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji Operator ją zweryfikuje oraz poinformuje Użytkownika za pomocą poczty elektronicznej o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator zwraca się przed rozpatrzeniem reklamacji do Użytkownika o ich uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji. 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym zwłaszcza ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin dostępny jest za pośrednictwem Aplikacji oraz na stronie internetowej www.gramywto.pl/regulamin.pdf
 3. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. O zmianach Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany z przynajmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, a także przy pierwszym uruchomieniu Aplikacji po powiadomieniu o zmianie Regulaminu. Zmiany obowiązują od momentu wskazanego w powiadomieniu. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem dalszego korzystania przez niego z Aplikacji po ich wejściu w życie. 
 4. Uznanie poszczególnych postanowień Regulaminu za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpłynie na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
 5. Wszelkie spory związane z Regulaminem i kwestiami w nim uregulowanymi, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Operatora.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 1 Kwietnia 2019 roku.